Şarta Bağlanan Talâk (Master Tezi)

ÖZET

Aile, iki temel üzerinde kurulmuştur. Temelin biri erkek diğeri kadındır. Eşlerin hür iradelerine ve karşılıklı isteklerine dayanan nikâh akdi ise aile yuvasının kurulmasını sağlayan önemli bir akittir. İslâm Hukuku, evlilik birliğinin sürekli olması için sağlam temellere oturtulmasını hedeflemiş ve buna yönelik düzenlemeler yapmıştır.

Bununla birlikte karı-koca, evliliği sürdüremeyecek derecede anlaşmazlığa düşerse bu durumda İslâm Hukuku en son çare olarak boşamaya cevaz vermektedir. Ancak bunu da belli bir düzene koymuştur. Allah c.c. talâkın nasıl yapılacağını Kur’an’da bizlere açıklamıştır. Allah c.c. bu konuda bir sure indirmiş, bununla birlikte yaklaşık otuz üç ayette doğrudan veya dolaylı olarak talâktan söz etmiştir.

Kur’an’da bu kadar geniş yer alan talâk konusu, İslâm âleminde, ayet ve hadisler açısından yeterince ele alınmamış, Kur’an ve sünnete aykırı içtihatlarda bulunulmuş, bu içtihatlar ise birçok aileyi felâkete sürüklemiştir.

Bu içtihatlardan biri de şarta veya belli bir zamanın gelmesine bağlanan talâk, konusudur. Böyle bir talâk, kadına gözdağı vermenin bir ihtiyaç olduğu düşüncesiyle geçerli sayılmıştır.

Biz de böyle önemli bir konunun Kur’an ve Sünnet ışığında araştırılmasının gerekli olduğunu düşünerek, danışman hocamın da tavsiyesiyle bu çalışmayı yapmaya karar verdik.

Çalışmamız giriş hariç üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde talâkı Kur’an ve Sünnete göre genel olarak anlatmaya çalıştık.

Şarta veya zamana bağlanan talâkın, fıkıh kitaplarında müctehidler tarafından yemin olarak yorumlanması sebebiyle çalışmamızın ikinci bölümünde yemin konusunu inceledik.

Üçüncü bölümde ise talâkın şarta veya zamana bağlanması konusunda mezheplerin görüşlerini ve delillerini ele aldıktan sonra bu delillerin değerlendirmesini yaptık.

Murat Osmanoğlu

Tez Danışmanı

Doç. Dr. Abdulaziz Bayındır

http://www.suleymaniyevakfi.org/wp-content/uploads/2010/01/Sarta_Baglanan_Talak.doc