Vakfın Adı, Adresi, Merkezi

Madde: 1-Süleymaniye Vakfı adında, İstanbul Vilayeti'nde bir vakıf tesis edilmiştir. Mütevelli heyetinin kararı ve ilgili mercilerin müsadesi ile şubeler açılabilir. Bu şubelerin tabi olacağı nizam, bir yönetmelikle belirlenir.

Vakfın merkezi İstanbul'dadır.
Vakfın adresi: Şifahane Sok. No: 20 Süleymaniye- İSTANBUL

Vakfın adresi merkez dahilinde Teftiş makamına bilgi vermek suretiyle Mütevelli Heyetince değiştirilebilir.

 

Vakfın Gayesi

Madde: 2 – Vakfın gayesi :

a- Eski eser ve hayrat eserlerin ve öncelikle Süleymaniye Camii ile Süleymaniye semtinde yer alan diğer cami ve mescitlerin ve bunların yakın çevresinde bulunan külliyeler, kütüphane, sıbyan mektebi, hünkar mahfili, hamam, türbe, mezarlık, iç ve dış bahçeler ve ilgili diğer mekanların bakım onarım, temizlik ve çevre tanzimi ile ilgili hizmetlerini, alakalı kuruluşlar ile işbirliği yaparak gerçekleştirmek, buralarda görev yapan kimseler için maddi ve manevi destek sağlamak.

b- Cami, mescit, meşruta, aşevi, huzurevi, yurt gibi hayri müesseleri inşa etmek bu amaçlarla faaliyet gösteren diğer gerçek ve tüzel kişilere yardımlarda bulunmak.

c-Her dalda ilmi araştırmalar yapmak ve yaptırmak, araştırma merkezleri, kütüphaneler ve arşivler kurmak, araştırıcılara ödüller vermek ve yarışmalar düzenlemek.

d- Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren ilmi kuruluşlarla, ilgili mevzuat dahilinde ilişkiler kurmak, milli ve milletler arası seminer, kongre ve konferanslar düzenlemek, ilmi toplantılara araştırıcı ve konferansçılar göndermek, Mütevelli Heyetince uygun görülen ilmi araştırma projelerini desteklemek.

e- İlgili mevzut dahilinde her seviyede eğitim ve öğretim kurumları ve kazanç amacına yönelik olmayan yüksek öğretim kurumları ile bunlara bağlı birimlerden birini veya birden fazlasını kurmak, bunlarda ve benzeri kurumlarda bulunan öğrenci ve öğretim elemanlarına burslar tahsis etmek.

f-İlmi konularda hazırlanmış eserleri neşretmek, kitap satış ve teşhir yerleri açmak, matbaalar tesis etmek, gazete, mecmua ve benzeri yayınları yapmak.

g-İnsanların çeşitli risklerini teminat altına almak ve/veya ihtiyaçlılara yardımcı olmak gayesiyle fonlar oluşturmak.

h- Vakıf amacı doğrultusunda faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerle her türlü işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak.

i-Vakfın amaçlarını gerçekleştirmeye destek olmak ve gelir sağlamak amacı ile her türlü iktisadi, ticari ve sinai işletmeler kurmak, kurulmuşlara ortak olmak.

 

Vakfın Varlığı

Madde : 3 –Vakfın kuruluş mal varlığı; mülkiyeti İbrahim Özer'e ait olup vakfa bağışlanan 525.000.000 TL. değerindeki Eminönü ilçesi, Hoca Gıyaseddin Mahallesi, Şifahane sokağında bulunan ve tapunun 29.1.1992 tarih, 558 yevmiye, 635 sırasında kayıtlı, 98 patfa, 379 ada, 16 parsel sayılı 295m2 mesahalı taşınmazın 8/100 arsa hisseli 1.kat 2 sıra nolu mesken ile yine aynı yerde 10/100 arsa hisseli 1. kat 3 sıra nolu meskenlerdir.

 

Vakıf gelirlerinin sarf şekli

Madde : 4 – Vakıf yönetimi, yıl içinde elde ettiği bürüt gelirlerinin % 20'sini yönetim ve idame masrafları ile vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara, kalan %80'ini ise vakıf amaçlarına sarf ve tahsis eder.

Vakıfça kurulacak eğitim ve öğretim tesislerinde kapasitenin en az %10'u fakir ve başarılı öğrencilere tahsis edilir. Bu oran Vakıf Meclisince artırılabilir.

 

Vakfın Kurucusu

Madde 5- Vakfın kurucusu Abdülaziz BAYINDIR'dır.

 

Vakfın Organları

Madde 6- Vakfın organları, Vakıf Meclisi ve Mütevelli Heyeti'dir.

 

Vakıf Meclisi

Madde 7-Vakıf Meclisi, aşağıda adları yazılı bulunan kimselerden teşekkül eder, aza sayısının 2/3 ekseriyetinin kararıyla yeni azalar alınabilir. Vakıf meclisi azalarının sayısı beş kişiden az olamaz

Vakıf Meclisi kendi arasından bir kişiyi süresiz olarak Vakıf Meclisi ve Mütevelli Heyeti Başkanı olmak üzere seçer. Seçim için aza sayısının 2/3 ekseriyetinin oyu gerekir. İlk iki turda 2/3 ekseriyetin oyu temin edilemezse üçüncü turda aza sayısının salt çoğunluğunun oyu yeterli olur. Üçüncü turda da seçilemeyen adayın adaylığı düşer. Vakıf Başkanı seçilinceye kadar seçime devam edilir.

Üç azanın teklifi ve aza sayısının 2/3 ekseriyetinin oyu ile Vakıf Başkanının görevine son verilebilir.

Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti üyelerinden birini Başkan Vekili olarak seçer ve gerek gördüğü zaman görevine son verir. Başkan Vekili, yokluğunda Vakıf Başkanını temsil eder.

Vakıf Başkanının vefatı halinde en geç bir ay içinde yeni Başkan'ın ve Mütevelli Heyetinin seçimleri yapılır.


Vakıf Meclisinin Görev ve Yetkileri

Madde: 8-Vakıf Meclisi ;

a) Yılda bir defa Vakıf Başkanının daveti üzerine toplanır. Toplantılarına Vakıf Başkanı başkanlık eder.

b)Vakıf Meclisinin 1/3 ekseriyetinin talebi ile olağanüstü toplanır. Toplantının gün, yer ve saatini Mütevelli Heyeti belirler.

c) Mütevelli heyetinin dört azasını seçer.

d)Mütevelli heyetinin çalışma ve salâhiyetlerini tesbit eden nizamnâmeleri tanzim ve icabında ta'dil veya tecdid eder,

 

Mütevelli Heyeti

Madde: 9- Mütevelli Heyeti Vakıf başkanı ile Vakıf Meclisince seçilecek dört kişi olmak üzere beş kişiden teşekkül eder.

Mütevelli heyeti azalarından en az ikisinin gaye maddesinde belirtilen ilmi araştırma yapma ve yaptırma ve araştırma işlerini yönetme bakımından gerekli evsafı haiz, yüksek tahsil yapmış kimselerden olması gerekir. Vakıf Meclisi arasında bu vasfı haiz kimseler olmaz veya olduğu halde istekli bulunmaz yahut uygun görülmezse bunların Vakıf Meclisi dışından seçilmesi zaruridir. Mütevelli heyeti, aza tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve mutlak ekseriyetle karar verir.

Vakıf Başkanının isteği veya Vakıf Meclisinin 1/3 çoğunluk talebi ile Mütevelli Heyeti seçimleri yenilenebilir.

Mütevelli Heyeti, Başkanın çağrısı üzerine toplanır.

 

Mütevelli Heyetinin Vazife ve Selahiyetleri

Madde: 10 –Mütevelli Heyetinin vazife ve salahiyetleri :

a)Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için gerekli her türlü kararları almak ve faaliyetlerde bulunmak.

b)Vakfın bütçe tasarısını hazırlamak, bütçe dahilinde harcamalar yapmak ve ilgililere harcama yetkisi vermek.

c)Vakfın ihtisası gerektiren işleri ve yaptıracağı ilmi araştırmalar ve çalışmalar için komiteler kurmak, bunların çalışma programlarını hazırlamak, faaliyetlerini denetlemek ve değerlendirmek, getirdikleri teklifleri görüşüp karara bağlamak.

d)Yönetmelikler hazırlamak ve bunları Vakıf Meclisinin tasdikine sunmak.

e)Vakfın teşkilatına alınacak personeli seçmek, görevlendirmek, vazife, hak ve yetkilerini tespit etmek .

 

Vakfın Teftişi

Madde : 11 – Vakfın yasal teftişi Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılır.

 

Vakfa Ait İmza Selahiyetleri

Madde: 12-. Vakfa ait imza salahiyetleri Vakıf başkanı veya başkan vekili ile diğer üyelerden biri tarafından çift imza ile kullanılır.

 

Vakıfta İfa Edilecek Hizmetlerin Karşılığı

Madde : 13 – Vakıf Meclisinin hizmetleri fahridir. Bunların vakıf adına yapacağı zaruri masraflar vakıf tarafından karşılanır.

Vakfın vereceği ücretler,yapacağı hizmetlerde görev alanlara verilecek ücret ve sosyal haklar ve verilecek bursların ve yapılacak yardımların miktarları ile araştırma projeleri için ayrılacak meblağ Mütevelli Heyetince belirlenir.

 

Vakıf Senedinde Değişiklik Yapılması

Madde : 14 –Vakıf senedinde değişiklik yapılması için, Vakıf Meclisinden en az üç kişinin teklifi getirmesi ve Vakıf Meclisinin bu teklifi inceleyerek ekseriyet kararı gerekir. Oyların % 70'inin değişiklik teklifinin lehinden olması icabeder. İlgili makamların tasdikinden sonra değişiklik gerçekleşmiş olur.

 

Vakfın Fesh'i ve Tasfiyesi

Madde: 15- Vakfın feshine, vakıf maksatlarının tahakkukuna hukuken ve fiilen imkân kalmaması halinde Vakıf Meclisinin 1/3'inin teklifi üzerine genel oylamaya gidilerek kullanılan reylerin % 75'inin fesih lehinde olması ile karar verilir. Fesih kararı ile birlikte vakıf varlığının tasfiye şeklinin esasları da aynı şekilde karara bağlanır. İcabında bu maksatla bir tasfiye heyeti kurulabilir. Fesih tarihinde vakfa ait bütün nakit menkul ve gayr-i menkuller, bütün haklar ve alacakların hangi vakfa devredileceği de kararlaştırılır.

 

Vakıf Şeref Üyeliği

Madde : 16- Vakfa maddi ve manevi önemli yardımda bulunan kişi ve kuruluşlara mütevelli heyeti kararı ile şeref üyeliği verilebilir.

 

Hüküm Bulunmaması

Madde: 17- Bu senette bulunmayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.