Zakkum ve Medusa

Zakkum’un hangi bitki olduğu hep tartışılmış ve birtakım yorumlar yapılmıştır. Türkiyede zakkum olarak bilinen bitki aslında Kuran’da bahsedilen zakkum değildir. Edindiğim birtakım bilgiler nedeni ile bende bir fikir oluştuğundan, bilgilerimi sizlerle paylaşmak istedim. Bu amaçla önce zakkumdan bahseden ayetleri okumak gerekir.

Saffat 62.ayet: Şimdi ziyafet olarak, cennet ehli için anılan bu nimetler mi daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı?

Saffat 63.ayet: Biz onu (zakkumu) zalimler için bir fitne (imtihan) kıldık.

Saffat 64.ayet: O cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır.

Saffat 65.ayet: Tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir.

Saffat 66.ayet: (Cehennemdekiler) ondan yerler ve karınlarını ondan doldururlar.

Saffat 67.ayet: Sonra zakkum yemeğinin üzerine onlar için, kaynar su karıştırılmış bir içki vardır.

Duhan 43.ayet: Şüphesiz zakkum ağacı,

Duhan 44.ayet: Günahkârların yemeğidir.

Duhan 45.ayet: Erimiş maden gibi. Karınlarında kaynar.

Duhan 46.ayet: Kaynar suyun kaynaması gibi.

Vakıa 52.ayet: Elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz.

Vakıa 53.ayet: Karınlarınızı ondan dolduracaksınız.

Vakıa 54.ayet: Üstüne de kaynar sudan içeceksiniz.

Vakıa 55.ayet: Susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz.

Vakıa 56.ayet: İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur!

 

Ayetlerde geçen ağaç kelimesinin orjinali “şeceratün” dür. Arapça’ da oluşmak, gelişmek,firar,etkileşim anlamlarına gelmekle birlikte ağaç anlamında kullanılır. Arapçada ağaç kavramı bizden farklıdır. Ağaç kavramı ile çok yıllık bitkiler de ifade edilir.

Algol bir yıldızdır. Sümerliler ve Araplarca da iyi bilinmektedir. Perseus parselindeki 2. parlak yıldız olan Algol, Şeytan Başı veya Şeytan Yıldızı olarak da bilinir ve bir çift yıldızdır. Yıldızın parlaklığı yaklaşık 3 günde bir (69 saatte bir) 3 kat azalmakta ve bunun nedeni anlaşılamamaktaydı. Bu gün bu çift yıldızın birbiri etrafında dönerken parlaklığın değişimine neden olduğunu biliniyor.

Aşağıda Algol yıldızı(ikili) görülmektedir.

Algol kelimesi ra’s al-ghūl ; Yani ghoul ün başı anlamına gelmektedir. İngilizcedeki “Demon Star” sözcüğü de bunun direkt çevirisidir.

Ghoul kelimesinin anlamı: Eski Arap inanışında mezarlıklarda veya ıssız yerlerde bulunan şekil değiştirme yeteneği olan bir şeytandır. Bizdeki “gulyabani” kavramı da buradan kaynaklanır.

Ghoul kelimesinin de eski Mezopotamya bulunan “gallu” yer altı dünyasının (cehennemin) yedi şeytanından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ölü yemektedir. Kan içmektedir.

Algol yıdızı Yahudi kültüründe “Rōsh ha Sāṭān” şeytan kafası; Latin dillerinde “Caput Larvae ‘Spectre’s Head” hayalet kafası olarak isimlendirilmektedir.

Astrolojide ise Algol yıldızı Perseus’un Gorgonudur. Perseus , kafasında birçok yılan taşıyan Gorgon şeytanını öldüren mitolojik yunan kahramanıdır. Gorgonların en meşhuru yılan başlı Medusa dır. Medusa, Algol yıldızı gibi gözlere sahiptir. Yani değişken gözleri vardır. Bakışları ile insanları hipnoz eder ve taşa çevirir.


Perseus ve Medulla başı

Astrolojide on beş adet köken(Behenian(kök) fixed stars) yıldız vardır. Bunların birincisi Algol yıldızıdır.

 

Algol

Caput Algol

Beta Persei

26 Taurus 07

Saturn & Jupiter

diamond

black hellebore

Pleiades

M45 (Taurus)

29 Taurus 55

Moon & Mars

rock crystal

fennel

Aldebaran

Aldaboram

Alpha Tauri

9 Gemini 11

Mars & Venus

ruby / garnet

milk thistle

Capella

Alhayhoch, Hircus

Alpha Aurigæ

21 Gemini 48

Jupiter & Saturn

sapphire

thyme

Sirius

Canis major

Alpha Canis Majoris

14 Cancer 03

Venus

beryl

juniper

Procyon

Canis minor

Alpha Canis Minoris

25 Cancer 45

Mercury & Mars

agate

water buttercup

Regulus

Cor leonis

Alpha Leonis

29 Leo 47

Jupiter & Mars

granite

mugwort

Alkaid

Cauda Ursæ

Eta Ursæ Majoris

27 Virgo

Venus & Moon

magnet

succory

Gienah

Ala Corvi

Gamma Corvi

13 Libra 23

Saturn & Mars

onyx

burdock

Spica

Alpha Virginis

23 Libra 47

Venus & Mercury

emerald

sage

Arcturus

Alchameth

Alpha Boötis

24 Libra 11

Mars & Jupiter

jasper

plantain

Alphecca

Elpheia

Alpha Coronæ Borealis

12 Scorpio 14

Venus & Mars

topaz

rosemary

Antares

Cor scorpii

Alpha Scorpii

9 Sagittarius 43

Venus & Jupiter

sardonyx

birthwort

Vega

Vultur cadens

Alpha Lyræ

15 Capricorn 16

Mercury & Venus

chrysolite

winter savory

Deneb Algedi

Cauda capricorni

Delta Capricorni

5 Pisces 18

Saturn & Mercury

chalcedony

marjoram

 

Bu Behenian yıldızlar Hermetik, Kabbala ve Arap büyücülüğünde çok önemlidir. Yıldızlar belli bir konumdayken büyü yapılır. Her yıldızı temsil eden bir madde ve bitki vardır. Büyü yapılırken bunlar da kullanılır.

Algol yıldızını simgeleyen madde elmastır. Algol yıldızını simgeleyen ve büyüde kullanılan bitkinin ismi ise siyah Hellebore dir. Helleborus ailesinden, çok yıllık bir bitkidir. Yani Arapça bir tür ağaçtır. Helle kelimesi İngilizcede “hell” ,”helle” cehennem anlamına gelmektedir. “Bore” kelimesi : Delik, sıkıntı, kuyu, bela anlamlarına gelmektedir.

Hellebore bitkisi ülkemizde “çöpleme” olarak tanınmaktadır. Avrupa’da yaygın olarak yetişir. Eskiden Avrupa’da cadılar şeytanları bağlamak için bu bitkiyi kullanırlarmış. Eski zamanlarda ilaç olarak da kullanılmış.

Bu bitki çok zehirlidir. Yendiğinde kulak çınlaması, baş dönmesi, şuur bulanıklığı, aşırı susama hissi, boğulma hissi, boğazda ve dilde şişme, kusma, ağızda ve boğazda yaralara, ishale, kanlı kusmalara ve kalp yavaşlaması ile ölüme sebep olabilmektedir. Bu bitkideki bu etkilere sahip olan maddeler: helleborin, hellebrin, ve helleborein dir.

Bu bitki değişik Avrupa kültürlerinde öteden beri çeşitli ülserli hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Ancak 2002 yılında İsveç, Uppsala Üniversitesi’nden bir grup Helleborus türü bitkiler üzerinde yaptıkları geniş bir çalışmada bu bitkilerin 10 kadar türünün sitotoksik yani tümör öldürücü güce sahip olduğunu buldular ve bu bitkileri kanser araştırmaları için hedef gösterdiler. 2009 Yılı Nisan ayında Berlin Üniversitesi’nden bir ekip bu bitkinin tümör öldürücü özelliği üzerinde yaptıkları çalışmayı yayınladılar. Bu çalışmanın amacı siyah hellebore geleneksel kullanımlar dışında kanser, lösemi, lenfoma gibi hastalıklarda tedavi edici özelliğinin araştırılmasıydı. Bunun için suda çözülmüş siyah hellebore ekstresi insanlardan alınan çeşitli kanser hücrelerine verildi. Hellebore ekstesinin sağlıklı hücrelere dokunmadan kanserli hücrelere nüfuz ederek bu hücrelerin kendi kendilerini imha etmesine yol açtığı görüldü. Özellikle başka bir bitkisel kanser ilacı olan Vincristine ile birleştiğinde çok etkileyici sonuçlar alınmıştır.

Filizlenen Hellebore Tomurcuklanan Hellebore


Yılan başına benzerliğine dikkat ediniz.

Allah’ın dini tarihler boyunca hep aynı olmuştur. Yani ölüm ve sonrası bilgiler hep aynıdır. Fakat zaman içinde insanlar bu bilgileri değiştirmiş ve mitolojik hikayeler uydurmuşlardı. Mesela Sümerliler kendilerine ulaşan ölüm sonrası bilgilere kendi menkıbelerini de ekleyerek Mitolojik hikayeler haline getirmişlerdir. Bu mitolojik hikayeler daha sonra başka milletlere geçerken de değişikliklere uğramıştır. Değişikliklerin sebebi ise çeşitlidir. Her toplum kendi dünya görüşü ve bilgisine göre bir mit oluşturmuştur. Mitlerin değişiminin diğer bir sebebi de diller arası çeviri yapılırken oluşan hatalardır. Mesela Sami Dillerinde yılan ve şeytan kelimeleri aynı kökten geldiğinden kimi zaman şeytan, kimi zaman da yılan olarak karşımıza çıkmaktadır.

Aslında bütün mitlerin altında bir gerçeklik vardır. Ölüm sonrasına ait mitlerin altındaki gerçeklik ise günahkarların ölüm sonrasında mezarda veya ahirette bir şekilde şiddetle cezalandırılacağıdır.

Kuran’da ki bu ayetlerde Allahın dinini inkar eden günahkarlara verilecek ceza anlatılırken, tarihi mitolojiler ve bilgiler de anlatılmaktadır. Anlatılanların mevcut ve gerçeklerden oluştuğu gösterilmektedir. İnsanlar anlasın ki Allah her şeyi, mitolojiyi, geçmişi ve geleceği hakkıyla bilendir.