Tatar Beşeri İlimler ve Pedagoji Devlet Üniversitesi İşbirliği Sözleşmesi

Süleymaniye Vakfı ile Tatar Beşeri İlimler ve Pedagoji Devlet Üniversitesi Arasında İşbirliği Sözleşmesi

Uluslararası işbirliği, gelişmenin önemli bir aracı milletler ve medeniyetler arası ilişkilerin ön koşulu; barış ve istikrarın temel unsurudur. Bu sebeple;

Müslüman halkların kültürel ve manevi birliğini koruma ve geliştirme yolundaki ortak amaçların gerçekleşmesi,

Toplumlar ve medeniyetler arasında diyalog ve işbirliği temellerini oluşturma zorunluluğu,

İslam tarihi, İslam kültürü ve İslam ekonomisi alanında kaliteli uzmanlar yetiştirmenin çağdaş teknolojileri kullanmakla mümkün olacağı gerçeğinden hareketle,

Süleymaniye Vakfı (Özel Kurum, Türkiye/ İstanbul) ve Tatar Beşeri İlimler ve Pedagoji Devlet Üniversitesi (Rusya Federasyonu/Kazan) (bundan böyle taraflar olarak anılacak) aşağıdaki maddeleri içeren bu sözleşmeyi imzalamışlardır.

Madde: 1

Eğitim alanında:

1) Tarih, kültür, İslam dini ve İslam ülkelerinin ekonomik yapısı ve durumu konularında bilgi alış verişi;

2) Eğitimde yararlanılan ders araç ve gereçleri ile kaynak eserlerin paylaşımı;

3) Ders kitaplarının, eğitim ve öğretim metodolojisi ile ilgili programların hazırlanması;

4) Tarafların yayımladıkları kitap, makale, vb. materyallerin yardımcı kaynak olarak kullanılması (İnternet dâhil);

5) Eğitimde ortak çalışmalarda bulunulması (Öğretim üyeleri ve öğrencilerle görüşmelerin yapılması, ilmi toplantılar ve bilim olimpiyatlarının düzenlenmesi, öğretim üyesi ve öğrencilerin staj yapmalarına imkân sağlanması);

6) Rusya ve Türkiye’deki eğitim kurumlarının iş birliği ile alanında yetkin uzmanların yetiştirilmesi sürecinde İslam tarihi ve kültürünün temel kaynaklara inilerek öğretilmesi;

7) Türk öğrenciler için Doğu, Tatar ve Rus dilleri alanında kurslar düzenlenmesi;

8) Eğitimde ortak çıkarlara yönelik diğer faaliyetlerin yapılması.

Madde 2

Bilimsel araştırmalar:

1) Ortak araştırmalarda bulunmak üzere üçüncü şahıs ve kurumları teşvik,

2) Araştırmaların Türkiye ve Rusya ve dünya çapında koordinesi,

3) İkili ve çok taraflı bilimsel konferanslar, bilgi şölenleri ve diğer bilimsel ilişkilerin düzenlenmesi, program ve sonuç bildirilerinin yayımlanması,

4) Çağdaş İslam kurum ve kuruluşlarının eğitim, bilim, kültür, ekonomi vb. alanlardaki deneyimlerinin tespiti;

5) Bilimsel alanlarda diğer etkinliklerin hayata geçirilmesi faaliyetlerinde bulunmak.

Madde 3

Eğitim ve kültürel faaliyetler çerçevesinde:

1) İslam uygarlığı, tarihi ve günümüzdeki durumu, kültürel ve manevi değerlerinin tanıtılması amacıyla sergi ve fuarların düzenlenmesi;

2) Bu tutanakta yer alan faaliyetlerin (konferanslar, dersler ve diğer etkinlikler) canlı olarak yayımlanabilmesi için internet sitelerinin kurulması;

3) Müslüman ülkelerin tarihi ve kültürel günleri ile Müslümanların kutsal günlerini konu alan etkinliklerin düzenlenmesi;

4) Kütüphane, arşiv ve müze alanında işbirliğinin geliştirilmesi;

5) Yürütülen programların verimliliğini artırmak için, kültür, doğa, gençlik ve aile turizminin geliştirilmesi;

6) Kültür ve eğitim alanında ortak menfaatlerin oluşmasına yönelik diğer etkinliklerin gerçekleştirilmesi.

Madde 4

Yayım faaliyetleri alanında:

1) Modern İslam düşüncesi ve İslam tarihi ve kültürü alanında yüksek öğretim kurumlarına yönelik olarak metod ve konuları kapsayan ders kitaplarının oluşturulması amacıyla, İslam dünyasındaki bilim adamlarının bu alandaki çalışmalarının Doğu ve Batı dillerinden (Türk dili dâhil) Rus ve Tatar dillerine tercüme edilmesi alanında işbirliği;

2) Rusya’daki (Tatarlar dâhil) Türk bilim adamları ve ilahiyatçıların çalışmalarını Doğu ve Batı dillerine tercüme edilmesinin desteklenmesi;

3) Kitap, makale, araştırma projeleri vs. çalışmaların ortaklaşa organize edilmesi;

4) Dini eğitim programlarıyla ilgili olarak, proje, ders materyali ve metodolojisi alanındaki kaynakların kontrolünün yapılması;

5) Yayım alanında ortak menfaatlerin gerçekleştirilmesine yönelik diğer etkinliklerin hayata geçirilmesi;

Madde 5

Haberleşme alanında:

1) Süleymaniye Vakfı’nın mevcut internet sitelerinden (www.suleymaniyevakfi.org, www.kurandersi.com (Türkçe), www.koranika.com (Rusça) ve TGGPU (www.tggpu.ru) sitelerinden ortaklaşa yararlanma.

2) Televizyon ve Radyo yayınları alanında işbirliği yapma, dünya kamuoyunda İslam dini hakkında objektif bilgi ve düşünceleri oluşturmak amacıyla medya kurumları ile sıkı temaslar kurma;

3) Haberleşme alanındaki ikili ortak menfaatlerin gerçekleşmesi ile ilgili başka faaliyetlerde bulunma.

Madde 6

Finansman:

Tutanakta öngörülen faaliyetlerin, program ve projelerin finansmanı uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılır.

Organizasyon ve finansman sorunları tarafların anlaşmaları ile çözülür.

Madde 7

Sözleşmede değişiklik:

Taraflar bu sözleşmede yer alan konularla ilgili değişiklik teklifinde bulunabilirler. Değişiklikler tutanak metninin imzalanma gününden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 8

Dayanak:

Bu tutanak Türkiye Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Tataristan Cumhuriyetindeki geçerli hukuki belgelere dayanır.

Madde 9

Yürürlük ve Geçerlilik:

Bu tutanak imzalandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle yürürlüğe girmiş olur. Taraflardan biri süre bitimine altı ay kala sözleşmenin yürürlüğüne son verme konusunda ihbarname göndermezse, yürürlüğü otomatik olarak üç sene daha uzar.

Anlaşmanın imzalanmasını müteakip bir ay içinde, bu tutanaktaki maddelerin hayata geçirilmesi için senelik faaliyet planı hazırlanır ve taraflarca onaylanır.

Bu tutanak bir nüshası Türkçe, iki nüshası Rusça olmak üzere toplam üç nüsha olarak,

——————————————–

2008 tarihinde, Kazan Şehrinde imzalandı. Bütün nüshalar aynı yaptırım gücüne sahiptir.

Prof. Dr. Abdulaziz BAYINDIR

Süleymaniye Vakfı Başkanı

(İstanbul, Türkiye)

 

Prof. Dr. Zamaletdinnov Radif Rifkatoviç

Tatar Beşeri İlimler ve Pedegoji Üniversitesi

(Kazan, Rusya Federasyonu)