Eyyüb Aleyhisselam

İbrahim Aleyhisselamın Soyundan Bir Nebi

İbrahim’e, İshak’ı ve Yakub’u armağan ettik, hepsine doğru yolu gösterdik. Daha önce Nuh’a da doğru yolu göstermiştik. Onun soyundan Davud’a, Süleyman’a, Eyyub’a, Yusuf’a, Musa’ya ve Harun’a da gösterdik. Biz, güzel davrananları böyle ödüllendiririz. Zekeriyya’ya, Yahya’ya, İsa’ya ve İlyas’a da… Bunların hepsi iyilerdendir. İsmail’e, Elyesa’ya, Yunus’a, Lut’a da doğru yolu gösterdik. Hepsini çağdaşlarından üstün kıldık. Onların babalarından, soylarından ve kardeşleri içinden de… Onlardan da seçtik ve doğru yola yönlendirdik. İşte (nebilerin gittiği) bu yol, Allah’ın doğru yoludur. O, gereğini yapan kullarını doğru yola kabul eder. Eğer onlar da /o nebiler de şirk koşsalardı bütün yaptıkları boşa giderdi. İşte bunlar kendilerine kitap, hikmet ve nebilik verdiğimiz kimselerdir. Eğer bu insanlar onları (onlara verilen kitapları, hikmeti ve onların nebiliğini) görmezlikte direnirlerse, görmezlik etmeyecek bir topluluğu, onları korumakla görevlendiririz. İşte onlar, Allah’ın rehber /kitap verdiği kimselerdir. Sen de onların rehberine /kitaplarına uy. De ki: “Ben yaptığım bu iş için sizden bir karşılık beklemiyorum. O, alemler için sadece bir öğüt ve akılda tutulması gereken bilgidir!” (En’am 6/84-90)

Hastalıktan Kurtulması

“Eyüb… O bir gün Rabbine şöyle yalvarıp yakarmıştı: “Ben (yorgunluk ve acı veren) bir derde düştüm sen ise merhametlilerin en merhametlisisin.” İsteğini kabul edip derdine derman olduk. Katımızdan ona bir ikram ve kulluk edenlere güzel bir örnek olsun diye ailesini geri getirdik ve onlarla birlikte bir o kadarını daha verdik.” (Enbiya 21/83-84)

Kulumuz Eyyûb’tan da bahset; birgün Sahibine: “Şeytan bana yorgunluk ve azap verdi” diye seslenmişti. Ona “İki ayağınla sıçra! İşte soğuk yıkanma yeri ve içme suyu” dedik. Katımızdan bir ikram, sağlam duruşlu olanların ders alacakları bir hikaye olsun diye ona ailesini ve bir o kadarını daha bağışladık. Ona: “Eline bir demet ot al, onunla (tenine) vur da günaha girme” dedik. Onu pek sabırlı bulduk. Ne güzel kuldu! Çok da saygılıydı.”(Sad 38/41- 44)

Rivayete göre ayağını yere vurunca iki göze çıktı. Birinden içti, diğeriyle yıkandı. (Ebu Cafer M. b. Cerir et-Taberî, öl. 310 h. Camiu’l-beyân fî te’vîl’il-Kur’ân, Beyrut 1412 h./1992 m. c.X, s.589)

Vahiy Alması

Biz, Nuh’a ve ondan sonra gelen nebilere nasıl vahyettiysek sana da öyle vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyub’a, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a vahyetmiş ve Davud’a da bir zebûr /bir kitap vermiştik. (Nisa 4/163)

Abdulaziz BAYINDIR