Envarul Aşıkin Nasıl Bir Kitaptır? Hakkında Bilgi verir misiniz?

Cevap: 

Envâr’ul-Âşıkîn adlı eser Ahmed Bîcan tarafından kaleme alınmış dînî içerikli ve didaktik (öğretim amaçlı) bir eserdir. Bu eser her biri belli bir konu etrafında gelişen beş ana babdan oluşmaktadır. Genel olarak kainattaki nizam, gök ve yerdeki varlıklar, Nebilerin hayatları, mucizeleri, özellikle Hz. Muhammed’in hayatına uzunca yer verilmiş, dört halife, melekler ve görevleri, kıyamet, çeşitli ibadetler, cennet, cehennem gibi konular eserde işlenmiştir.

Eserin kaynakları arasında İncil ve Tevrat’ın bulunması, faydalanılan tefsirlerdeki bazı bilgilerin kontrolsüz olarak kullanılması, yine nakil yaparken zayıf rivayetleriyle tanınan Ka’b el-Ahbar, Vehb b. Münebbih gibi ravilerden aktarmalarda bulunması kitabın güvenilirliği açısından tartışmalara sebep olmuştur.

Ayrıca hadis konusunda da döneminde mevzu hadisleri tanıma konusundaki çalışmalar yeterli olmadığı için eserinde mevzu yani uydurma hadislere de yer vermiştir.

Sonuç olarak Envâru’l-Âşıkîn, tasavvufi bir eserdir ve içinde doğru bilgiler yer aldığı gibi yanlış bilgiler de yer almaktadır. Bu nedenle okunacaksa bunlara dikkat ederek okumak gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için bkz: Mustafa Uzun, “Envaru’l-Aşıkîn”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c: 11, s: 258-260.