Fıkıh Araştırmaları

29

Eylül
12417

Hanefi Mezhebine Göre Cuma Namazı   124591

Hanefi mezhebinde Cuma namazının kılınmasının farz olması için bazı şartlar koşulmuştur. Bu şartlardan birisi de Cumayı kıldıracak olan imamın sultan veya onun görevlendireceği bir kişi olmasıdır. Hanefî mezhebinin böyle bir görüşe varmasının sebeplerini...

Hac ve Umre ile ilgili Hadisler (Toplu)   54861

HACC İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER HACCIN VÜCUBU Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:“Oraya bir yol bulabilenin Beyt'i haccetmesi Allah'a karşı insanların görevidir.” (Âl-i İmrâ...

Fıtır Sadakası (Fitre)   45669

Sözlükte ‘yaratmak’, ‘icat etmek’, ‘kesmek’ manalarına gelen fatr kökünden türeyen fıtr kelimesi oruca son vermeyi, orucu açmayı (iftar) ifade eder. Ramazan ayını yaşamanın...

Fıkıhta Kıyas ve Değerlendirilmesi   16211

ÖZET FIKIH USÛLÜ ESERLERİNDEKİ FIKHÎ KIYAS ÖRNEKLERİNİN BU ESERLERDE ÇERÇEVESİ ÇİZİLEN FIKHÎ KIYAS ANLAYIŞINDAN HAREKETLE DEĞERLENDİRİLMESİ Fıkıh eserlerinde kendisine en fazla atıfta bulunulan metodlarda...

Domuz Derisi   46682

* Soru- Tabaklanmış domuz derisi ve ondan yapılan eşyalar alınıp satılabilir mi? Bunlar giyili olarak namaz kılınabilir mi? Cevap- Tabaklanan deri temiz olur. Abdullah b. Abbas, ona dua ve selam olsun, Allah'ın Elçisi'nin ş&...

Delillerle Cuma Namazı   49506

CUMA NAMAZI Allah Teâlâ Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "Müminler ! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında hemen Allah'ı anmaya yönelin ve alım satımı bırakın. Bilseniz bu sizin için dah...

Dâru’l-Harp'ta Faiz   35068

Müslümanların egemen olduğu ülkelere dâru’l-İs­lam, yani İslam ülkesi, egemen olmadığı ülke­lere de dâru’l-harp, yani düş­man ülkesi adı verilir. Bunların içinde m&uum...

Daru'l-Harbde Faizin Hükmü   12600

DÂRU’L-HARBDE FAİZİN HÜKMÜ Doç. Dr. Servet BAYINDIR ÖZET Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki faiz sözleĢmesinin hükmü Ġslâm hukukçularının üzeri...

Borsa   37232

Menkul kıymetlerin alınıp satıldığı yere menkul kıymetler bor­sası adı verilir. Menkul kıymetler kapsamına tahvil, hazine bonosu ve hisse senetleri girer. Tahvil ve hazine bonosu faizli borç senet­leridir. Bunların alım satımı faizli işlem kapsamına girer. Hi...

Başkasının Yerine Hac Yapmak   19891

FUKAHÂNIN İSTİTÂAT KAVRAMINA YAKLAŞIMININ VEKÂLETLE HACCIN HÜKMÜNE ETKİSİ Doç. Dr. Servet BAYINDIR ÖZET İslâm'ın beş temel şartından biri olan hac, hem mâlî hem beden&i...

Ayet ve Hadislerle Hac (Özet)   24477

1- Haccın Farz Olması “Oraya bir yol bulabilenin Beyt'i haccetmesi Allah'a karşı insanların görevidir.” (Âl-i İmrân 97) Afra' b. Hâbis Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sordu: "Ya Resulellah hac he...

Avliyye Meselesi   24324

Avliyye Meselesi Sözlükte zulüm, haksızlık, yükselme, artma, haddi aşma anlamlarına gelen "عول , avl" kelimesinden türeyen[1] avliyye ıstılah olarak, vârisl...

Aile Adına Tek Kurban   64186

KURBANIN FERT YA DA AİLE ADINA KESİLMESİ TARTIŞMALARI Kurban kesmenin vacip olduğunu söyleyen İslâm hukukçuları aynı zamanda kurbanın tek tek fertlere dönük bir ibadet olduğu kanaatindedirler (aynî vacip). Kurban kesmenin sünnet olduğ...

Abdest ve Hayız   99277

Son zamanlarda en çok tartışılan konulardan biri de cünüplük, hayız ve nifas hallerinde Kur’an okunup okunmayacağı ile bu durumlarda ve abdestsiz olarak Kur’an’a dokunulup dokunulamamasıdır. Aşağıda Nursen KIŞLAKÇI adında bayan öğrencim...

 

Video Galeri

Fitre ve Bayram Namazı
Kur'anı Anlayarak Okumak
Tüm hakları saklıdır. | http://www.suleymaniyevakfi.org